Markės

Naudojimosi tinklapiu autoasas.lt taisyklės

 
1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šiomis naudojimosi Interneto svetainės adresu www.autoasas.lt taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos lankytojo anketos duomenų, atsiliepimų, komentarų ir klausimų patalpinimo ir jų peržiūros Interneto svetainėje www.autoasas.lt (toliau – Internetinė svetainė) sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.
1.2 Internetinės svetainės veikla yra: techninių priemonių, skirtų patalpinti internete atsiliepimus apie automobilius ir komentarus apie atsiliepimus (toliau - Atsiliepimas), užregistruoti lankytojo anketą (toliau – Anketa), užduoti klausimus kitiems Internetinės svetainės lankytojams (toliau – Klausimas), bei peržiūrėti automobilių anketas (toliau – Automobilio anketa) suteikimas. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs Atsiliepimą, užregistravęs Anketą arba norintis peržiūrėti Automobilio anketą Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).
1.3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis patalpindamas Atsiliepimą. Vartotojas, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Internetinės svetainės dalyviais.
1.4 Internetinės svetainės veiklą vykdo Tiekėjas.
1.5. Tiekėjas pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą, neįspėdamas Vartotojo. Taip pat Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Internetinės svetainės paslaugos

2.1. Internetinės svetainės Vartotojai gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
     - Atsiliepimų apie automobilius talpinimas;
     - Lankytojo Anketos užregistravimas;
     - Klausimų automobilių tema uždavimas kitiems Vartotojams;
     - Komentarų apie Atsiliepimus talpinimas;
     - Atsiliepimų, Automobilių anketų, Anketų peržiūra;
     - Automobilių anketų, Anketų paieška Internetinėje svetainėje pagal Internetinėje svetainėje nurodytus ir dalyvio pasirinktus kriterijus.

2.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti, kad aukščiau nurodytos paslaugos bus mokamos, nustatydamas paslaugų įkainius ir jų apmokėjimo tvarką.

3. Atsiliepimų turinys, forma bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygos

3.1.  Internetinėje svetainėje galima patalpinti Atsiliepimus tik apie automobilius, kurie yra pateikti Interneto svetainėje. Vienas Vartotojas gali patalpinti neribojamą kiekį atsiliepimų.
3.2. Internetinėje svetainėje galima patalpinti komentarus tik apie Atsiliepimus, kurie pateikti Internetinėje svetainėje. Vienas Vartotojas gali patalpinti iki 10 komentarų per vieną parą.
3.3. Vartotojams draudžiama Atsiliepime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos.
3.4. Atsiliepimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip penkiomis nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas automobilis apie kurį rašomas Atsiliepimas. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis.
3.5. Lankytojo Anketa gali būti iliustruota nuotrauka, kurioje privalo būti pavaizduotas anketą sukūręs asmuo. Draudžiama fotografijos vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.
3.6. Patalpindamas Atsiliepimą Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.7. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, kurie:
     - pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
    - būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
    - prieštarautų visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams;   
     - keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugumui.
3.8. Atsiliepime draudžiama talpinti nuorodas į kitas svetaines.
3.9. Patalpindamas Atsiliepimą, Klausimą, sukurdamas ir redaguodamas Lankytojo anketą, Vartotojas privalo laikytis Internetinės svetainėje pateikiamų instrukcijų.
3.10. Patalpindamas Atsiliepimą, Klausimą, sukurdamas ir redaguodamas Lankytojo anketą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jų turinio atitikimą Internetinės svetainės Taisyklėms.
3.11. Tiekėjas turi teisę atmesti Atsiliepimus, Klausimus, Lankytojo anketas arba jas ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Atsiliepime esančias nuotraukas, jei jos neatitinka Taisyklių.

4. Internetinės svetainės Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Tiekėjas turi teisę atmesti arba be išankstinio įspėjimo ištrinti Atsiliepimus, Klausimus, Lankytojo anketas iš Internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
4.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Atsiliepimų, Lankytojo anketų, Klausimų) patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
5.2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Atsiliepime, Lankytojo anketoje, Klausime techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą.

5.3. Tiekėjas neatsako už Atsiliepime, Lankytojo anketoje, Klausime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį.
5.4. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Atsiliepime, Lankytojo anketoje, Klausime nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
5.5. Tiekėjas neatsako dėl Internetinės svetainės veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine.

6. Informacija apie duomenų apsaugą

6.1. Vartotojas patvirtina, kad jis/ji pateikia savo duomenis Internetinei svetainei savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu Internetinės svetainės duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis Internetinei svetainei tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.

7. Autorinės teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą.
7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8. Taikytina teisė

8.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl  Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.